بازدید مشاور محترم رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادیجناب آقای مهندس مؤمنیو هیأت همراه

و رئیس محترم هیأت مدیره و مدیر عامل منطقه آزاد ارس جناب آقای مهندس نریماناز شرکت طلا پروفیل ارس ۲۰-۰۲-۱۴۰۰