بازدید اعضای کمیسیون محترم صنایع مجلس کشور و مدیر عامل محترم منطقه آزاد ارس – آبان ۱۳۹۹