پروفیلهای تولید شده ویتانوا در صورت استفاده و نگهداری صحیح دارای ۲۰ سال ضمانت در مقابل تغییرات رنگ و حالت در برابر عوامل و شرایط جوی می‌باشد.
جهت نگهداری صحیح از در و پنجره های UPVC ویتانوا مواردی که در ضمانت نامه قید شده است حتما رعایت شود. بدیهی است درصورت عدم رعایت این موارد پروفیل شامل ضمانت نخواهد بود.

ضمانت نامه پروفیل ویتانوا