جشن سالگرد تاسیس شرکت ویتانوا که با حضور کارکنان و رئیس هیئت محترم مجموعه در محل شرکت در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۶ برگزار شد.